លក់កុំព្យូទ័រឈុតតម្លៃធូរថ្លៃ DELL ជា ​ច្រើនគ្រឿង តម្លៃសមរម្យ​ 💻💻💻 110$ ទៅ​ 150$

Price : $110
Condition  :  Used 90%
Brand  : Dell
View  : 906    Post Date  : 26/04/2018 00:00
Location : Phnom Penh
Contact Name : Siekleng Yim
Address : Phnom Penh
Call To : +85517959291
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email : Yim.siekleng@gmail.com
Desktop Computer + Monitor
Model : Dell Inc. Optiplex 3010
CPU : Core ™ i3-3220 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), 3.3GHz
RAM : 4GB
HDD : 500GB
Price : 150$
--------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Computer + Monitor
Model : Dell Inc. Optiplex 745
CPU : Core ™ 2 Duo CPU E4700 @ 2.60GHz ( 2 CPUs), 2.6GHz
RAM : 2GB
HDD : 500GB
Price : 110$
--------------------------------------------------------------------------------------------
Desktop Computer + Monitor
Model : Dell Inc. Optiplex 390
CPU : Core ™ i3-3220 CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), 3.3GHz
RAM : 4GB
HDD : 500GB
Price : 150$


Need To Sell Products ?
Categories