ប្រញាប់លុយ 2007 CAMRY HYBRID អេក្រង់ធំ Tel:012992177/015992177

Price : $18,500
Condition  :  New
View  : 766    Post Date  : 16/12/2016 00:39
Location : Phnom Penh
Contact Name : Pak Sokhay
Address : Call me at 012 99 21 77/015 99 21 77/016 99 21 77/011 99 21 77
Call To : 012 992 177/016 799 729
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email : reservations@house-of-jasmine.com
Call me at 016 799 729/015 99 21 77/012 99 21 77/011 99 21 77
-ចុះបានទៀត

Need To Sell Products ?
Categories