ប៊ិកស្គាល់លុយឬ ប៊ិកពិនិត្យលុយ

Price : $
Condition  :  New
Brand  : Tester Pen
View  : 451    Post Date  : 22/05/2019 15:46
Location : Phnom Penh
Contact Name : Vimean Shop
Address : #G21, Street Goody, Sangkat Teuk Thla, Khan Sensok, Phnom Penh
Call To : +855719713512
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email :
មានលក់ប៊ិកស្គាល់លុយឬ ប៊ិកពិនិត្យលុយ ថាតើសុទ្ឋឬមិនសុទ្ឋ? (Money Tester Pen)

កម៉្មង់តាមសារ៖ http://m.me/stampmaking
ផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង Tel: 097 49 65 293 / 012 35 29 03
Address: ផ្ទះលខG21 ផ្លូវGoody សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ( ខាងកើតផ្សាររតនាផ្លាហ្សា ឬម្តុំស្ពានអាកាសផ្សាដីហុយ )

ទស្សនាវិដេអូរបៀបប្រើប្រាស់៖
https://www.youtube.com/watch?v=OHidwxN9Akg&t=26s

Need To Sell Products ?
Categories