បើកទូថ្មី 2TV+WiFi+កង់ថ្មី4គ្រាប់ 2012 Starex CVX Full Options Tel:C:011 992177/S:016 992177/M:071 550 0510

Price : $28,500
Condition  :  New
Brand  : Starex
View  : 818    Post Date  : 22/02/2019 14:51
Location : Phnom Penh
Contact Name : Hay Pak
Address : Call:011 992177/015 992177
Call To : 012 839 800/015 992 177
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email : reservations@house-of-jasmine.com
បើកទូថ្មី 2TV+WiFi+កង់ថ្មី4គ្រាប់ 2012 Starex CVX Full Options Tel:C:011 992177/S:016 992177/M:071 550 0510

Need To Sell Products ?
Categories