ធុងទឹកក្តៅ ទឹកត្រជាក់ តទឹកដឺរិក

Price : $190
Condition  :  New
Brand  : LSK & SINGSUNG
View  : 604    Post Date  : 25/05/2018 18:29
Location : Phnom Penh
Contact Name : SAM PISEY
Address :
Call To : +85512899683
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email : Sam.pisey168@gmail.com
-មានធានា1ឆ្នាំ ពីក្រុមហ៊ុន
-ស៊ីភ្លើងតិច
-ចំរោះទឹកបានស្អាតល្អ100%
ទនាក់ទំនង
ហាង លាប ខេង
ផ្ទះលេខ 470, ផ្លូវ 274, ជិតហាងលក់ផ្លែឈើ ឡោតិកសេង អាងទឹកអូឡាំពិក។
Tel: 012 899 683
093 508 508

Need To Sell Products ?
Categories