ដីពុះឡូតិ៍ថ្មី លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

Price : $15,000
View  : 1077    Post Date  : 11/06/2016 23:59
Location : Phnom Penh
Contact Name : Say Nisay
Address : phnom penh
Call To : +85510427523
សូមជំរាបគាត់ថាអ្នកបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយនេះនៅលើ 855market.com (Please mention that you found this ad on 855market.com)
Email : saynisay168@yahoo.com
ដីពុះឡូតិ៍ថ្មី លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

4.20m X 17.0m = U$D 15,000
4.20m X 15.0m = U$D 7,500

ដីចាក់រួច មានប្រព័ន្ធលូ នឹងទឹកភ្លើងរដ្ឋ

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង ៖

092 50 30 11
088 38 15 071
010 42 75 23

E-mail: saynisay168@yahoo.com
kaosaysos@gmail.com

Need To Sell Products ?
Categories